Dr. Öğr. Üyesi SİMLA GÜZEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA GÜZEL

T: (0282) 250

M simlaguzel@nku.edu.tr

W simlaguzel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Maliye
Ana Bilim Dalı:Maliye Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE / MALİYE
2017-
Arş. Gör. Dr. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE
2015-2017
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MALİYE
2006-2015
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Güzel S., Çetin I., Global Economic Crisis and Effectiveness of Public Spending: The EU Practice, Journal of Life Economics, 2016.
Özgün Makale
2. Güzel S., Murat D. ., İnam B., ICT in Emerging Countries and Turkey: Cluster Analysis Approach, Maliye Araştırmaları Dergisi, 2016.
Özgün Makale
3. Güzel S., Çetin I., PUBLIC SIZE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: APPLICATION IN OECD COUNTRIES, Maliye Araştırmaları, vol. 2, 2016.
Özgün Makale
4. Giray F. ., Çınar M. ., Güzel S., In Function of Direct Public Supports to SMEs: An Exploratory Study in Turkey, Economic Review-Journal of Economics and Business, 2015.
Özgün Makale
5. Güzel S., KOBİ’lerin “Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Doğrudan ve Dolaylı Teşviklerden Yararlanma Düzeyleri: Bursa Örneği, Akademik Bakış, 2015.
Özgün Makale
6. Çetin Gerger G., Gerçek A., Taşkın Ç., Bakar F., Güzel S., Determining the Factors that Affect Taxpayers’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey, International Journal of Economics and Finance Studies, 2014.
Özgün Makale
7. Güzel S., Giray F. ., Hızlı Büyüyen KOBİ’ler ve Bu İşletmelere Yönelik Destekler, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2014.
Özgün Makale
8. Çınar M., Güzel S., Giray F., Yüce M., KOBİ’lerin Rekabet Gücünü Artırmada Ar-Ge Faaliyetleri: Bursa Örneği, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2014.
Özgün Makale
9. Simla G., Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Dünya Bankası Ve Mikro Kredi Uygulaması: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Azerbaycan’ın Vergi Haberleri, 2011.
Özgün Makale
10. Güzel S., 2008 Küresel Ekonomik Krizi Ve IMF’nin Önerdiği Ekonomi Politikalarının Krizle Mücadeledeki Rolü, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009.
Özgün Makale
11. Güzel S., Ar-Ge Harcamaları ve Vergi Teşvikleri: Belirli Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009.
Özgün Makale
12. Güzel S., Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan’da Özelleştirme Uygulamaları, Türk Dünyası Araştırmaları, 2008.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özkan E., GÜZEL S., Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisinin Obezite İle Mücadelede Kullanılabilirliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 693-705, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. GÜZEL S., Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6, ss. 389-394, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
3. MURAT D., İNAM B., GÜZEL S., Relationship Between Knowledge Economy Performance Indicators and Selected Macroeconomic Variables: an Application for OECD Countries, Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt 15, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Gerçek A. ., Taşkın Ç. ., Çetin Gerger G., Bakar F., Güzel S., Mükellef Hakları Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi,, Yayın Yeri: Seçkin Yay, 2015.
Bilimsel Kitap
2. Güzel S., Güncel Mali Konular, Bölüm: Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan’ın Karşılaştığı Sorunlar ve Uyguladığı Reformlar, Yayın Yeri: Dora Yayıncılık, Editör: Nihat Edizdoğan, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜZEL S., SOSYAL HARCAMALAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: OECD ÜLKELERİİÇERİSİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU, AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences (06.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
2. GÜZEL S., TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE KAMU SOSYALHİZMET YATIRIMLARININ ÖNEMİ, AL-FARABI 2nd International Congress on Social SciencesApril 6-8, 2018 Gaziantep / TURKEY (06.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
3. GÜZEL S., KIRCI ÇEVİK N., Düzenleme Kalitesi ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Açısından BirDeğerlendirme, NTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
4. GÜZEL S., Gelir Eşitsizliği, Refah ve Mutluluk, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
5. ÇETİN I., GÜZEL S., MENA Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Mutluluk, Anadolu International Conference in Economics (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
6. GÜZEL S., ÇETİN I., Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yoksulluk, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (29.04.2017-).
Özet bildiri
7. Çetin I., Güzel S. ., Gelir Eşitsizliği,Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk: Mena Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme, European Congress on Economic Issues (30.03.2017-01.04.2017).
Özet bildiri
8. ÇETİN I., GÜZEL S., Euro Bölgesi ve Yükselen Ekonomilerde Borçlanma, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
9. GÜZEL S., ÇETİN I., Yükselen Ekonomilerde Kamu Borcu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
10. Güzel S., Çetin I. ., OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI), , International Congress on Political, Economic and Social Studies- ICPESS 2016 (24.08.2016-26.08.2016).
Özet bildiri
11. Güzel S., Çetin I., Public Expenditure Policy and the Financial Crisis in European Union, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences (19.05.2016-22.05.2016).
Özet bildiri
12. Giray F. ., Çınar M. ., Güzel S. ., The Using Level of R&D Towards Direct Supports of SMEs: An Exploratary Study in Turkey, 14.th EBES Conference (16.04.2014-18.04.2014).
Özet bildiri
13. Güzel S., İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Uluslararası Bakü Forumu (06.05.2013-06.05.2013).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 13.02.2013-03.02.2014.
2. KOBİ´lere Yönelik AR-GE Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bursa Ekonomisine Katkısı, BAP, Araştırmacı, 08.08.2012.